$darslik->image
SQL
SQL (Structure Query Language) - strukturalashgan so'rov tili haqida o'zbekcha darsliklar va qo'llanmalar